ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל

 הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל וצו כינוס

פס"ד עודד הכהן – פלונית רע"א 5137/11

 

ערעור זה של בית המשפט העליון דן בשאלה: מה דינה של הגבלה שהוטלה על חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל לאחר שניתן כנגדו צו כינוס בהליך פשיטת רגל. בית המשפט קיבל את הערעור מהטעמים המפורטים מטה. 

 

בית המשפט הזכיר את הליכי הוצאה לפועל אל מול הליכי פשיטת רגל :

"חוק ההוצאה לפועל נועד להעמיד לרשות הציבור מנגנון, באמצעותו יוכל בעל דין לממש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט כנגד מי שחויב בדין, וגם מסמכים משפטיים הניתנים לביצוע כמו פסק דין, ובהם שטרי משכון, משכנתה, שטרות ושיקים. מנגנון זה צריך להיות יעיל, מעשי ובר-יכולת אכיפתית, כאשר אינטרס הזוכה במימוש זכויותיו הוא בעל בכורה. "

לעומת זאת:

"הליכי פשיטת הרגל יביאו לתפיסת כל נכסי החייב ולריכוזם, ולאחר מכן למכירתם ולתשלום החובות. בבסיסו של הליך פשיטת הרגל מונחות שתי תכליות, שאינן בהכרח מתיישבות זו עם זו: האחת - כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה, היעילה והשווה ביותר. השניה - מתן אפשרות לחייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו, על ידי קבלת הפטר"

 

במילים אחרות, גם הנושה וגם החייב יכולים למצוא תועלת בהליכי פשיטת רגל ובמעבר אליהם מהליכי הוצאה לפועל; הנושה - כיוון שכך יתפסו כל נכסי החייב וכספי מכירתם ישמשו לכיסוי החובות. החייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו - כיוון שבהליך פשיטת הרגל ניתנת לו הזדמנות לחזור לפעילות כלכלית נורמלית, תוך שמיטת חובותיו, במלואם או בחלקם, בתנאים או ללא תנאי.

 

כידוע לאחר ולפי הוראות צו הכינוס, מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל ובית המשפט וכל הליכי הגבייה הקיימים כנגד החייב.

לאחר ביטול מאסרים בהוצאה לפועל הושתו ההגבלות כסנקציה כנגד חייבים המשתמטים מתשלום חובם. בית המשפט קבע כי : "תכלית זו כוחה יפה כאשר עסקינן בהליכי הוצאה לפועל, אך היא אינה מתקיימת בהליך פשיטת רגל".

מכיוון שגבייה פרטנית של תיק הוצאה לפועל עלולה לפגוע בעיקרון השוויון בין נושים בהליכי פש"ר, בנוסף ממועד מתן צו הכינוס ניהול נכסי החייב מוקנה לנאמן או לכונס הנכסים הרשמי ובמצב דברים זה אין כל טעם בהגבלת החייב במסגרת הגבלות ההוצאה לפועל.

ביטול הגבלת רישיון נהיגה של נהג מונית: