ביטול עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל
ביטול עיכוב יציאה מהארץ

(כאשר חייב מגיע לביקור)

 

מה הדין כאשר חייב הינו תושב חוץ ומעוכב בארץ ללא יכולת לצאת בשל עיכוב יציאה, נוכח העובדה שיש לו חוב מזונות בתיק הוצאה לפועל?

 

האם יש לעכב את יציאתו של החייב מן הארץ עד שיפרע החוב? בתי המשפט קבעו במספר תיקים שהובאו בפניהם בעניין כי יש לאפשר לחייב לצאת מהארץ ולקבוע תנאים/ערבויות הנדרשות ליציאת החייב, כפי שיפורט להלן;

 

בתי המשפט/ההוצאה לפועל בוחנים האם הישארות החייב בארץ יתרמו לפירעון החוב. ברוב המקרים, הסוגיה הנבחנת אינה האם לאפשר לחייב לצאת את הארץ – אלא באלו תנאים יש לעשות כן, כלומר, בית המשפט קובע כי יש להתיר את יציאת החייב מהארץ בתנאים/הגבלות שמטרתם להעלות את סיכויי גביית החוב בתיק, ועורך איזון על מנת לאפשר לחייב לצאת את הארץ, ובמקביל להבטיח את זכות הזוכה לגבות את החוב בתיק.

 

בפסיקה נקבעו מבחנים לבדיקת המידתיות באופן עיכוב יציאת החייב מן הארץ:

 

  • האם ישנו קשר בין המטרה (גביית החוב) לבין האמצעי (עיכוב יציאה מהארץ).

 

  • האם יש אמצעי אחר שפגיעתו בחייב פחותה  - האם יש ערובה להבטחת ביצוע פסק הדין?

 

  • מבחן המידתיות – בו נערך איזון בין התועלת מן הפעולה לבין הנזק הכרוך בה  

 

ככלל, הפסיקה מעדיפה את ההגנה על זכותם החוקתית למזונות של הקטינים על פני זכותו של החייב לחופש תנועה, עם זאת, רשם ההוצאה לפועל בוחן הלכה למעשה אם הותרת העיכוב על כנו יביא לפירעון החוב.

 

ע"ר י-ם 242256-08-11 פ.ס. נגד המוסד לביטוח לאומי:

 

"הנה כי כן, במקרים שבהם לנתבע אין נכסים בארץ או לחלופין יכולת השתכרות, וכן כאשר הנתבע מתגורר ועובד מחוץ לגבולות המדינה, ובעיקר כאשר נסיבות הגעתו לארץ הן ביקור ארעי, גוברת זכותו של החייב שלא להגביל את חופש התנועה שלו".

 

 

בסופו של יום, במקרים רבים נקבעים תנאים שבכפוף להם יוכל החייב לצאת מן הארץ.