Toy Plane
Airplane 2
Pilot in Light Aircraft
Airplane 4
Airplane 3
Airplane
Airplane and Red Carpet
Airplane

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

 

כידוע, כאשר חייב הוכרז "מוגבל באמצעים" או כאשר הוא באיחוד תיקים, יש כנגדו עיכוב יציאה מהארץ. איך בכל זאת ניתן להסיר עיכוב זה ?

יש להגיש בקשה מנומקת לרשם ההוצאה לפועל ולפרט מהן הסיבות לביטול עיכוב יציאה מהארץ. יצויין כי עיכוב היציאה מהארץ אינו עונש המוטל על החייב, אלא הגבלה שהוטלה על מנת להבטיח כי החייב לא יימלט מהארץ ויותיר את נושיו ללא יכולת לקבל את חובם. 

 

 • זמן - קח בחשבון כי הטיפול בבקשה אורך זמן לא מועט ומדובר בתהליך, לכן יש להתחיל את הבקשה הראשונית לפחות כשבועיים טרם הנסיעה. 

 

 • מטרת הנסיעה - יש לפרט מהי מטרת הנסיעה, בשים לב, כי ככל ולחייב יש כספים לענייני מותרות כגון חופשה משפחתית, עליו ראשית לכסות את חובותיו, על כן רצוי כי הנסיעה תהא למטרות תעסוקה.

 

 • יעד הנסיעה ותקופת השהות בחו"ל - יש לציין בבקשה לאן החייב נוסע וכמה זמן הוא עתיד לשהות בחו"ל.
   

 • מי מממן את הנסיעה והשהות בחו"ל – על מנת להגדיל את הסיכויים שהרשם ייעתר לבקשה, רצוי כי גורם אחר הוא אשר יממן את הנסיעה, בשים לב כי למעט הוצאות הנחוצות למחיית החייב, עליו להעביר כספים עודפים לטובת נושיו לכיסוי החובות.
   

 • ערבים/ערבויות  - יש לפרט איזה ערבויות מעמיד החייב להבטחת שובו לארץ. רצוי להגיש עם הגשת הבקשה הראשונית כתבי ערבות חתומים ע"י הערבים, שלושה תלושי שכר אחרונים של הערבים (שאין להם תיקים בהוצאה לפועל) ואשר משתכרים לפחות 6,500 ₪ ולצרף צילומי ת"ז של הערבים. הערבים יצטרכו להגיע לפחות פעמיים ללשכת ההוצאה לפועל במסגרת התהליך. 
   

 • תשלום - רשם ההוצאה לפועל יכול להתנות את היציאה מהארץ בתשלום סכום מזומן כלשהו שנע בין 4,000 - 6,000 ש"ח, ללא קשר לצו התשלומים החודשי. 

 

  

כתב ערבות