ביטול הענקה פשיטת רגל

 

ביטול הענקה

 

כידוע, הנאמן יכול לדרוש לבטל העברת נכסים מאת החייב לאחר (בדרך כלל מדובר בבן משפחה) העברה או הענקה

 

ס' 96 לפקודת פשיטת הרגל קובע כדלקמן:

 

"(א)  העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן.
 

(ב)    העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל אחרי שעברו שנתיים ולפני שעברו עשר שנים מיום ההענקה, ההענקה בטלה כלפי הנאמן, אם לא הוכיחו התובעים מכוח ההענקה כי בזמן שנעשתה ההענקה היה המעניק כשר-פרעון של כל חובותיו בלי להיזקק לנכס הכלול בהענקה וכי משנעשתה ההענקה עברה זכות המעניק באותו נכס לנאמן על ההענקה.

 

(ג)     "הענקה", לענין סעיף זה – לרבות כל העברה, אך למעט הענקה –

         (1) בשל נישואין ולפניהם;

         (2) לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה בת-ערך;

         (3) לאשת המעניק או לילדו או לטובתם, של נכס שהגיע למעניק אחרי נישואיו בזכות אשתו".

 

פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי מטרת הסעיף הינה ביטול הענקות נכסים שנעשו ללא תמורה או בתמורה לא נאותה, הענקה אשר הפחיתה את רכוש החייב ועל כן באה על חשבון נושיו עם כניסתו להליך פשיטת הרגל.

 

ניתן לטעון כי סעיף זה פוגע במקבל ההענקה. לשם איזון נבחן תום ליבו של הנ"ל.

בית המשפט בוחן האם מקבל ההענקה ידע בעת ההענקה כי החייב נמצא בקשיים כלכליים, ובאופן כללי האם מדובר בסוג של "תרגיל" או "הברחת נכסים" של החייב על מנת שלא יפלו לידי נושיו נכסים אלה שהועברו במסגרת הליכי פשיטת רגל.