מתי יוטל עיקול עתידי במזונות

 

מתוך פסק הדין: "33. ככלל, המחוקק לא מצא לנכון להגביל שיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל בהטלת עיקול בקיומו של חוב פסוק, אלא הותיר הסוגיה לשיקול דעתו. בפסקי דין רבים נקבע כי הטלת עיקולים וביטולם בהליכי הוצאה לפועל, הינה סמכות מנהלית ולא שיפוטית, וההחלטה אם לעקל זכויות בגין חיוב מזונות עתידי צריכה לעמוד במבחני סבירות ומידתיות, קל וחומר נכון הדבר כהיום, לנוכח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המעניק הגנה לקניין הפרט.

34. כידוע, השאלה האם קיים חוב במזונות בעת מתן ההחלטה, אם לאו, אינה השיקול המכריע. פסק הדין למזונות מהווה תשלום לשיעורין, המתחדש מידי חודש בחודשו במשך שנים. לכן העובדה כי בנקודת זמן מסוימת אין חוב בתיק ההוצאה לפועל אין משמעה כי החוב סולק במלואו.

35. כאשר במועד מתן ההחלטה על ביטול העיקול אין חוב מזונות בתיק, הפעלת הסמכות המנהלית תיעשה בדומה להפעלת הסמכות עת נדרש בית המשפט לעקל רכושו של נתבע בעיקול זמני: קרי, יש לבדוק האם הוקמה תשתית עובדתית לפיה אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין העתידי, ויש לאזן בין האינטרסים של החייב והזוכה (ר' לעניין זה סעיף 13 בפסק דינו של כב' השופט אליהו בע"ר (מחוזי-ת"א) 26682-02-13 פלונית נ' אלמוני, ניתן ביום 26.5.13 (להלן: ע"ר 26682-02-13").

36. כפי שצויין בסע' 33 לעיל, ההחלטה אם יש מקום לעקל זכויות בגין חיוב מזונות עתידי כאשר החייב משלם את המזונות עתידי כסדרם צריכה לעמוד במבחני סבירות ומידתיות.

37. על הרשות המנהלית לשקול אפוא אם יש מקום לנקוט באמצעי המבוקש בשים לב כי:  "הרשות אינה יוצאת ידי חובתה אלא אם היא מפעילה שיקול דעת של ממש, לא כמצוות אנשים מלומדה, כי אם באופן ענייני ואמיתי"  (ר' יצחק זמיר, הסמכות המנהלית, נבו הוצאה לאור, תשנ"ו – 1996 כרך ב', עמ' 701).

38. מעיון בפסיקה עולה כי במבחן הסבירות כב' בית המשפט לא היסס בעבר לבטל עיקול עתידי במקום בו לא שכנעה הזוכה כי אי מתן הצו יכביד על ביצוע הצו.

39. ר' תמ"ש 32713/02 פלונית נ' אלמוני, כב' השופטת קיציס, ניתן ביום 27.7.2006 (להלן: "תמ"ש 32713/02 "): "לעניין סבירות ההחלטה:  בענייננו חיוב המשיב בתשלום המזונות עוגן בפסק הדין, ומאידך המשיב עומד בתשלומים שהושתו עליו בפסק הדין. בנסיבות אלו, הפעלת הסמכות המנהלית תעשה בדומה להפעלת הסמכות השיפוטית, עת נדרש בית המשפט לעקל רכושו של נתבע בעיקול זמני. יש לבדוק האם הוקמה תשתית עובדתית לפיה אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין העתידי. במקרה דנן לא הוכיחה המערערת כל תשתית כזו. אין מקום לייחד רכוש לצורך תשלום המזונות לתקופה ממושכת עם ההגנה החוקתית הניתנת לפרט לעשות בקניינו כרצונו".

40. בבוחנה את מבחן המידתיות, קבעה כב' השופטת קיציס בעניין תמ"ש 32713/02 כך, ודומה שיש בדברים כדי ללמד על ענייננו: "לעניין מידתיות ההחלטה:  עיקול על זכויות המשיב מתאים להגשמת המטרה של תשלום מזונות עתידיים, אך לא מתקיימים שני המבחנים הנוספים של המידתיות:  ניתן לנקוט באמצעים אחרים פוגעניים פחות, לצורך גביית החיוב, וכאלה אכן ננקטו במקרה דנן: והעיקול במקרה דנן מביא לפגיעה במשיב ללא יחס ראוי לתועלת שבתשלום המזונות, שכן הקטינים אינם זקוקים לכסף שעוקל כעת ולעומת זאת הנזק למשיב הינו וודאי".