פשיטת רגל הפטר

 מתי מומלץ לפנות להליכי פשיטת רגל

 

חייבים רבים מתלבטים פעמים רבות האם כדאי לפנות/להמשיך עם איחוד תיקים במסגרת ההוצאה לפועל, או שמא יהיה זה יותר משתלם להם לפנות להליכי פשיטת רגל. בחיבור זה אנסה לסייע לקבל את ההחלטה הנכונה (מומלץ בכל מקרה לשוחח ולהתייעץ עימי באופן פרטני בחינם).

 

 

מילת הקסם: קבלת הפטר

 

היתרון המרכזי הטמון בהליכי פשיטת רגל הינו האפשרות לקבלת מחיקת/מחילת חובות לחייב, הקרויה צו הפטר. המשמעות היא כי החייב יכול לאחר קבלת ההפטר לפתוח "דף חדש" כאילו לא היו לו חובות, תיקיי ההוצאה לפועל יסגרו וכל זאת כאשר החייב נדרש לכסות רק חלק, לעיתים מזערי, מחובותיו ואין הוא נדרש לשלם את מלוא החובות כתנאי לסגירת התיקים (התנאי הנדרש בלשכת ההוצאה לפועל).

 


סוג החובות של החייב

 

הליך פשיטת רגל אינו מתאים לכל סוגי החובות. למשל לא ניתן לקבל הפטר מחוב מסוג מזונות או להכנס להליך בגין חובות שנוצרו אגב מעשים פליליים.

 

אגרה - בפתיחת ההליך יש לשלם אגרה בסך 1,600 ש"ח, אגרה אשר אינה נדרשת בהליכי ההוצאה לפועל.

 

דוחות חודשיים - מידי חודש/חודשיים החייב נדרש למלא דוח מפורט לגבי כל ההכנסות וההוצאות שלו.

 

מימוש נכסים - בהליכי פשיטת רגל ימכרו נכסי החייב: קופות חסכון, ביתו של החייב וכו'.

 

חקירות ובדיקות - המנהל המיוחד פועל לאתר רכוש או הכנסות של החייב, והוא נדרש לחקירות ודין וחשבון.

 

 

הצעת הסדר בתחילת ההליך

 

פשרה או הסדר לפני צו כינוס (פקודת פשיטת הרגל)

19א.   (א)  חייב שחובותיו עולים על 34,963.07 שקלים חדשים רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט, בבקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו, אף אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או אם הוגשה – כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס.

           (ב)  לבקשה יצרף החייב –

(1)   את הצעת הפשרה או ההסדר, בצירוף תצהירו שאינו יכול לשלם את כל חובותיו;

(2)   דין וחשבון כאמור בסעיף 17(א)(2) על חובותיו ורכושו בציון סיבת הגרעון;

(3)   (נמחקה).

           (ג)   בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת הבקשה לאישור ההצעה; בית המשפט רשאי להתנות את אישורו להצעה במתן ערובות לביצועה.

           (ד)  בית המשפט רשאי להטיל על הכונס הרשמי תפקידים שנקבעו בכל הנוגע לטיפול בהצעה לפי סעיף זה, ולהורות על כינוס אסיפות נושים לשם דיון בה.

           (ה)  הוראות סימן ג' בפרק זה, למעט הוראות סעיף 35(ז), יחולו על הצעה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבים.

 

 

מכירת דירה של החייב

כאשר לחייב דירה/נכס רב ערך יש לבחון טרם כניסה להליכי פשיטת רגל האם מדובר בנכס שעתיד להימכר במסגרת הליכי פשיטת רגל ולכלכל את צעדי החייב בהתאם. בעניין זה יש לשים לב כי בהליכי פש"ר בית המשפט יכול בנוסף, לבטל מכירה/הענקה של נכס לאחר עד לתקופה של 10 שנים טרם כניסה להליכי פשיטת רגל, לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל.

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר עם עו"ד רן אביר בטל' 058-7795257.