על קיזוז בטענת "פרעתי"

מתי חייב יכול לטעות טענת קיזוז לפיה שילם את החוב הפסוק, או חלקו, במסגרת טענת "פרעתי"?


כאשר עוסקים בזכות הקיזוז או מעלים טענת קיזוז -נהוג להבחין בין זכות קיזוז קיימת לבין זכות קיזוז נטענת.


זכות קיזוז קיימת : זכות שקיומה איננו שנוי במחלוקת, כלומר כאשר יש הסכמה מפורשת או משתמעת לגבי הזכות של החייב להפחית כספים מהתשלום המגיע לזוכה.


לגבי זכות זו, לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות לדון בטענה זו במסגרת דיוני ההוצאה לפועל ו/או במסגרת טענת "פרעתי".


זכות קיזוז נטענת: זכות שקיומה כן שנוי במחלוקת, הסמכות לדון בטענה זו מוקנית לבית משפט ולא ללשכת ההוצאה לפועל.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
No tags yet.
Search By Tags